Ons privacybeleid

 

Privacy Policy

 

1.     Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website [www.souterrain.eu] (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (de Diensten”).

Souterrain BV, met zetel te Anna Bijnslaan(Kor) 6, 8500 Kortrijk, België, ingeschreven in de KBO onder nummer 0678.944.075 (“Souterrain”, “wij”, ons”), treedt in het kader van deze verwerkingen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Souterrain in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Lees deze Privacy Policy zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Souterrain heeft een verantwoordelijke gegevensbescherming aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is bereikbaar via volgend e-mailadres: info@souterrain.eu.  

 

2.     Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

Souterrain verwerkt volgende persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Doeleinde

Type persoonsgegevens

Verwerkingsgrond

Bewaartermijn

Verhuren van een woning

 

·       Naam en voornaam

·       Adres

·       Geboortedatum

·       Rijksregisternummer

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

 

Uitvoering overeenkomst

 

Tot 5 jaar nadat de huur is geëindigd (gelet op wettelijke verjaringstermijn).

Wanneer u interesse toont in een pand

 

·       Naam en voornaam

·       E-mailadres

·       Telefoonnummer

·       Pand van interesse

·       Regio van interesse

 

Uw toestemming

Tot 2 jaar na ontvangst van uw bericht.

Het versturen van nieuwsbrieven

·       Naam en voornaam

·       E-mailadres

·        

Uw toestemming

Totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en in ieder geval niet langer dan 2 jaar na het uitsturen van de laatste nieuwsbrief.

 

Gelieve onze cookie policy (onderaan de Website) te raadplegen voor meer informatie betreffende de wijze waarop de Website gebruik maakt van cookies en gelijkaardige technologieën.

Souterrain mag uw persoonsgegevens enkel verwerken indien zij zich hiervoor baseert op een gepaste rechtsgrond. Voor bepaalde doeleinden baseert Souterrain zich op uw toestemming. De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kan uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief of door onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming te contacteren. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking.

 

3.     Met welke partijen worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks gedeeld met de volgende partijen:

Partij

Verwerkings-activiteiten

Categorieën van persoonsgegevens

Bijkomende informatie

Immokantoren en makelaars

 

 

Naam en voornaam

Contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres)

Indien een pand verhuurd wordt via een immokantoor of makelaar, bezorgen we deze derde partij de nodige gegevens om de verhuring te kunnen afronden.

Dienstverleners

In het kader van herstellingen en/of kuiswerken

 

 

 

Google

In het kader van Google Analytics

Zie cookie policy

 

 

Combell

Hosting

Alle persoonsgegevens die via de Website verwerkt worden.

 

 

Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden.

Souterrain zal enkel persoonsgegevens delen die relevant en noodzakelijk zijn. Wij garanderen dat alle externe partijen met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.

Wanneer u via de Website zou worden doorverwezen naar een andere website kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. Wij raden u dan ook aan om deze bijkomende voorwaarden aandachtig te lezen.

 

4.     Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

De Europese Economische Ruimte (“EER”) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De AVG vereist bijkomende waarborgen indien Souterrain uw persoonsgegevens doorgeeft naar landen die zich buiten de EER bevinden.

Bepaalde derde partijen waarop Souterrain beroep doet (zoals Google), verwerken uw persoonsgegevens mogelijk in landen buiten de EER.

Zulke doorgiftes zullen enkel plaatsvinden in overeenstemming met het toepasselijk recht. De bijkomende waarborgen die Souterrain neemt omvatten onder meer het afsluiten van overeenkomsten op basis van de modelbepalingen van de Europese Commissie.

U kan steeds onze verantwoordelijke gegevensbescherming contacteren om een volledig overzicht te verkrijgen van de passende waarborgen.

 

5.     Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Souterrain heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Ondanks deze maatregelen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

 

6.     Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

·       op een bevestiging of Souterrain uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de persoonsgegevens die Souterrain verwerkt;

·       op verbetering door Souterrain, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;

·       om uw persoonsgegevens te laten wissen door Souterrain;

·       om uw persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere verantwoordelijke of verwerker over te dragen;

·       om van Souterrain de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;

·       om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat; of

·       om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijk voor gegevensbescherming (info@souterrain.eu).

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, contact@apd-gba.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

 

7.     Wijzigingen aan de Privacy Policy

Souterrain kan deze Privacy Policy te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Privacy Policy. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd en zullen, indien van toepassing, ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

8.     Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Souterrain om uw persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Souterrain te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om de rechten van Souterrain, haar medewerkers en/of klanten te vrijwaren.

Souterrain mag uw persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien Souterrain dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Souterrain redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Souterrain of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

 

9.     Aansprakelijkheid

Indien Souterrain uw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker) heeft bezorgd, is Souterrain niet aansprakelijk voor de onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.

 

10.  Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Gent, afdeling Kortrijk, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.